నేను కార్తికేయ

karthikeya main pic

నా గురించి తక్కువలో చెప్పాలంటే… మనకు చేతులు ఎక్కువ

ఒక్క చోట కాలు నిలువదు . అందుకే … నేను చేసే రచన, నటన, చిత్రణ, ఇంకా ఏవేవో పనులు… నా అనుభావాలు, భావాలు ఇవన్నీ పంచుకోవడానికి నాకంటూ ఒక వెబ్ స్థలం ఎంచుకున్నా . అదే ఇది .
ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నా వర్క్స్ ని ఇందులో చూడొచ్చు …..

Have a nice time.. in my website

 

EDUCATION         

CAREER           

LITERARY WORK  

FILMS