అంతం కాదిది

ఒక్కోసారి మన అస్తిత్వం పాతాళానికి చేరుకుంటుంది
దాని అర్ధం మనం ఒడిపోయామని కాదు
మళ్లీ ఎదగాలని…
ఎత్తులు ఎక్కాలని

చూద్దాం
జీవితం అనే యుద్ధం లో
చివరి నవ్వు ఎవరిదో

ఒడిపోనీయను నా కలను,
నా కథను
నా అనే నా అసలు నేను ను
చూసుకుందాం
నువ్వో… నేనో…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s