కొన్ని మాటలు

ఇచ్చిన డబ్బు

పోగొట్టుకున్న స్నేహం

అన్న మాట

వెనక్కి రావు

———

కష్టాలు డబ్బులు శాశ్వతమైనవి

మనిషి అశాశ్వతం

అందుకే మనిషి కోసం బ్రతకాలి

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s