చెట్టు

ఉ…. ష్షు………………..దేవతలు ప్రార్ధన చేస్తున్నారు.

మనలాగా ఒక్కడి కోసమో, ఒక గుంపు కోసమో కాదు

మనందరి కోసం

అవి మన గుళ్ళల్లో దేవతలు కాదు

ప్రాణమున్న వృక్షాలు
ఆకాశం వైపు కొమ్మలు చాచుకుని

వేరుల్లో బలం తెచ్చుకుని

పక్షులకు తమ గొంతు అరువిచ్చుకుని

నేల ఊపిరి పిలిస్తున్నట్టు

కీచురాళ్లు గానం చేస్తున్నట్టు

సూర్యుడికి ప్రార్ధన చేస్తున్నాయి

వాటికి నోరు లేదు, చరిత్ర ఉంది

ఒక్క అడుగు కాదలలేవు

కానీ చదరంగంలో రాజులాగా ప్రపంచాన్ని శాసిస్తాయి
నేలన పడిన ప్రతి కొమ్మ చెబుతుంది

తనొకప్పుడు దేవుతల తలపై నిలబడి చూసిన ప్రపంచం గురించి

తనలో ఉన్న మండే నిప్పు గురించి

తాను మోసిన నీటి గురించి

కొమ్మగా పుట్టి, మంటగా మారే తన కధలో తాను చూసే జీవితాలు గురించి, జీవాల గురించి
ఒక్కో చెట్టుది ఒక్కో కథ

ఒక్కో జాతి చెట్టు ఒక్కో రకం

మేము కూడా చెట్టంత గొప్పోళ్ళం అనుకున్నాడేమో మనిషి…

తనలో ఒక్కో జాతి బుద్ధి ఒక్కోలా ఉంటుంది అనుకున్నాడు
తన బలమైన వేరుల కింద దాగిపోయిన కొన్ని వందల మానవుల శరీరపు ఆనవాళ్లు చెబుతాయి

తాను ఆశ్రయం ఇచ్చిన మనుషులు ,

వెలిసిన రాజ్యాలు

వెలివేసిన పేదల ఆర్తనాదాలు

దేశాల కధలు

అన్నీ మొదలయఁయింది తన నీడలోనే
వాటిని కథను తలుచున్నప్పుడు తెలుస్తుంది

తనకు తెలిసి న చరిత్రలో మన కథ మొదలెప్పుడో అని

మట్టి – తల్లి ఎందుకు అవుతుందో అని
రాలిన ఆకూ, పడిన పండు

పాతుకు పోయిన వేరు, నరికేసిన కొమ్మ

ప్రతి అణువునూ ప్రపంచం కోసం అంకితం చేసే

దాతలు, రక్షకులు,

సేవకులు, సమస్త ప్రాణ కోటిని

బ్రతికించే దేవతలు ఈ చెట్లు
వాటిని చూసినప్పుడల్లా ఒప్పుకోక తప్పదు
రాజుల పౌరుషాలు,మానవుల చరిత్రలు

శాస్త్ర విజయాలు, అడవుల్లోని జంతు రాజ్యాలు

అన్నీ నిలిచేది

చెట్లు ……..భూమ్మీద ఉన్నంత వరకే

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s