యుద్ధం

మన బయట రోజూ ఒక యుద్ధం

కానీ మనలోపల జరిగేది మహా యుద్ధం
బయటకు కనిపించేవి అన్ని

ఆ మహాయుద్ధానికి క్లిప్పింగ్స్ లానే ఉన్నాయి..
ఒక సారి ఇగో కోసం

మరు సారి డబ్బు కోసం

ఒక సారి కల కోసం

మరో సారి కడుపు కోసం
చేసే వందల ఉద్యోగాల్లో నిరంతరం

ప్రతి మనిషిలో కనిపించే ప్రతి యుద్ధాన్ని నేనే ఏమో
ఒకడు టీవీ నుంచి నీకో యుద్ధం పరిచయం చేస్తాడు

ఇంకొకడు సోషల్ నెట్వర్క్ నుండి పరిచయం చేస్తాడు

మరొకడు బయట రాలేవా అంటాడు

ఇంట్లో ఒకడు డబ్బు కోసం యుద్ధం చెయ్యడానికి వెళ్తుంటాడు…
ప్రపంచమంతా గ్రామం

నా పక్కనోడు మాత్రం మరో పాకిస్తాన్
తిక్క లేచినప్పుడల్లా తీసే సినిమా

“కొట్టుకుందాం రా-ఎదో ఒక రూపంలో”

అయ్యాక

మనుషుల్లో చివరికి నిలిచేది రెండే రెండు వర్గాలు

ఒకటి నచ్చిన వాడు.. నచ్చని వాడు…
ఈ కాస్త తెలుసుకోవటానికి

పట్టే లక్షల పేజీల అబద్దాలు

రాయడానికి పట్టుకున్న కలం పేరే యుద్ధం
యుద్ధం మన మనుగడ

యుద్ధం మానవ ఉత్తమ సంప్రదాయం

యుద్ధం మన అసలు వేదం

ఒకప్పుడు కత్తులు

ఇప్పుడు పిచ్చలు, ఇగోలు, పట్టింపులు,కులాలు,

మా ఇళ్లు, మా పిల్లలు,

వాళ్ళ స్థాయిలు, కోడళ్ల  ఆస్తులు
ఇన్ని గొడవల మధ్యలో

రోత పుట్టిన మనసుకి

తెలిసింది

ప్రతి యుద్ధం లోపలే జరుగుతోంది

బయట కనిపిస్తోంది అంతా

దాని ట్రైలర్ లు మాత్రమే…

ప్రతి యుద్ధం లోపలే .. అవును లోపలే జరుగుతొంది
విరామాలు కడుపులో, భూమిలో దొరుకుతాయి

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s