మనం

​జన గణ మన లో మనం

మనం అనే మనం ఎవ్వరం
మనం

రోడ్డు మీద ఒకడు చావు బ్రతుకుల్లో ఉంటే

మన ఇంటి వారల్లే బ్రతికించే వారం

మనలాంటి మనుషుల్ని దేవుళ్ళని చేసే వారం ,

మన జాన పద పాట వస్తే పాప్ సాంగ్ లు వదిలి చిందేసే వారం
చెలి బుగ్గల ఎరుపుని

పసి పాపల నవ్వులని

చూసి మెరిసే వారం

మనది మనిషి ‘కులం’
కానీ డౌట్….

జన గణ మన లో

మనం ఎవ్వరం
హీరో ల పేరు చెబితే అరిచే వారం

వాళ్ళ పేర్ల మీద కొట్టుకు చచ్చే వారం

పార్టీ లని, కులాలని, వర్గాలని

మన ఉనికిగా మార్చుకున్న అమాయకులం

దేవుళ్ళ పండగలకి , ఐటెం సాంగ్ స్పీకర్ లో వేసే వారం

మనం
మనమెవ్వరం
చదువుని ర్యాంకు లతో

కుతుళ్లని శాలరీ ఉన్న అల్లుళ్లతో

పెళ్లి సందళ్ళని ఖర్చుల హెచ్చులతో

గణ న చేసుకునే వారం

మనం
అవును

నిజంగా మనమెవ్వరం
మనం

మన తాతల ఫ్యూఢలిజానికి

మనం చెప్పుకునే సాంప్రదాయ పైత్యాలకు

నేను ఇంత అంత అని చెప్పుకునే స్వోత్కర్షల హీరోయిజాలకు

వారసులం
కానీ

మనం

అనే మనం మర్చిపోయిన నిజం
మనం

గాంధీ కు, సుభాష్  రోడ్లకూ ,ఆశయాలకూ

బాటలు వెయ్యగలిగిన వారం

మన అసలు నాయకుడు

మన అంతరాత్మ అని తెలుసు కోగలిగిన వారం

కాలం కలలలో

పురుడుపోసుకునే నవ జాతికి నిర్మాతలం
తుప్పట్టిన చేతులకు

మొద్దుబారిన మెడదులకు

అరిచి అరిచి అలసిపోయిన గుండెలకు

మరొక్క సారి చైతన్యం ఇచ్చి చూడగలిగిన వారం

మనీ తో కాదు, తోటి మనిషితో కలిసి ఎదగగలిగిన వారం

మన చేతులు, మన నవ్వులు

ఎవడి దోపిడీ కు అందకుండా చెయ్యగలిగిన వారం

మనం పేరు జనం
మనం నిలబడితే

అన్ని ఇగో ఇజాలు ఖతం
మనం కొత్త తరం

మన మాట భాస్వరం

మన లక్ష్యం భూ స్వర్గం
మనం
జనగణ మన కు నిజమైన బలం

మనం మరో ప్రపంచపు నిర్మాతలం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s