రాయి కథ

​మన ముందర ఒక రాయి పడి ఉంది

దాంతో పటు మరికొన్ని రాళ్ళూ పడి ఉన్నాయ్.

వాటికో రంగు, వాటికో రూపు

వాటికో గుణం, వాటికో వాసనా ఉన్నాయి
వాటికో కథ కూడా ఉంది

ఆ రాళ్లు కధ చెబుతున్నాయి

మన గురించి,

చరిత్రల గురించి

నీ ముని ముని ముత్తాతల గతం గురించి

కధలు చెబుతున్నాయి

కీచు మని అవి చేసే శబ్దం లో వాటి గొంతు వినిపిస్తోంది
వాటిలో కొన్ని గుడిలో ఉన్నాయి

శిథిలమైన కోటలలో ఉన్నాయి

పేలుతున్న గ్రానైట్ కొండల్లో ఉన్నాయి
ప్రతి రాయి తమ గురించి ఒక్కో కథ చెబుతొంది
ఒక్కో జాతి గత కాలపు వైభవం గురించి

మానవుడి తొలి అడుగుల గురించి

పరుగెత్తిన సామ్రాజ్యపు గుర్రాల డెక్కల చప్పుడు గురించి

తనలో కలిసిపోయిన మహారాజులు గురించి, తెలియకుండా పోయిన ఎందరో త్యాగ మూర్తుల గురించి

రాళ్ళూ కధలు చెబుతున్నాయి

మనుషుల అమాయకత్వం గురించి

మనవ మేధ అద్భుతాల గురించి

పండితుల కవిత్వం గురించి

మారని సామాన్యుడి వెతలు గురించి

విప్లవ వీరుల పయనం గురించి

దేవుడి గుళ్లో తనని చూసి మురిసిపోయిన భక్తుల గురించి

తనని చీలుస్తూ కట్టుకున్న మహా కట్టడాలను గురించి

తనలో కలిసి బ్రతికిన ఆది మానవుడి స్నేహం గురించి

కధలు కథలుగా చెబుతున్నాయి రాళ్లు
అవి

జీసస్ ,కృష్ణుడి, బుద్ధుడి, మహమ్మదుని

పాదాల అడుగులు చూశాయి

చెంగిజ్, హిట్లర్ ల

విధ్వంసం చూశాయి

ఒకటి లే,

రాళ్లకో హృదయం ఉంది, అందుకే నీడ నిచ్చాయి

రాళ్లకో చలనం ఉంది, అప్పుడప్పుడు భూ కంపాలు పుట్టిస్తాయి

రాళ్లకో రూపం ఉంది, శిల్పికి కనబడుతుంది

రాళ్లకో రంగు ఉంది, అభారణాలుగా మారిపోయాయి
రాళ్లు అన్ని జాతులకు పితమహులు

పళ్ళు కొట్టించే స్నేహితులు

వేట ఆడించే, ఆయుధాలు
రాళ్లు మనకంటే పాతవి

మనకంటే విలువైనవి

మనకన్నా తెలిసినవి

మన తోడుగా నిలబడినవి
రాళ్లు

మన మనుగడకు పునాదులు

భూ ప్రపంచానికి పాలకులు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s