లోమాట

​ఓ మనిషి

ఇదిగిదుగో

నువ్వు పుట్టిన భూమి ఇది

నువ్వు నాదనుకున్న నేల ఇది

మన లాగా వీటి చట్టం లో

ధర్మం, అధర్మం ఉండవు

హెచ్చులు, లొంగుబాటులు ఉండవు

ఉన్నదల్లా కాళ్ళకింద నలిగే మట్టి

మట్టి కింద నలిగే మనిషి
ఓ మనిషీ

ఇదిగిదుగో భూమి

ఇది పీడితుల మరభూమి

వీరుల ఖడ్గ రతి భూమి

ఇది చరిత్రకు ఒడి

( చెప్పని )ఎందరో రాజుల కథకు ఉరి
ఓ మనిషి

మనం చెక్కిన పునాది రాయి

పురుడు పోసుకుంది

మన ముని ముని .. తాతలకు ముందే

మనం చెప్తున్న ప్రతి వీర గాధ

మిగిలేది

భూమి నిన్ను భరించినంత వరకే
అరే

అవును కదా

మన ఊర్లో చుసిన ప్రతి నీచం

ప్రతి ఊర్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు జరిగిందే

కొత్తదనం ఏముంది , ఏ అరాచకం లోనైనా

అక్కడే మొదలైయింది కదా మన చరిత్ర
ఓ మనిషీ

అతిగా ఆలోచించకు

ఇంకొకడి దౌర్జన్యం గురించి

నీ కథ మొత్తం అదే ! నిజం !!

భూమి పుట్టిన 23 వ గంటలో వచ్చిన

అంతిమ హంతకుడివి నువ్వే మరి
అప్పుడప్పుడూ

కాసింత జాలిపడు

నీ చదువు నీకు నేర్పించిన

కృత్రిమ ఏడుపు ని చూసి

నీ బద్ధకం

నిన్ను నిర్వీర్యం చేసిన తీరు గురించి

నీ స్వార్థం మింగేసిన

జంతు జాతుల గురించి

నువ్వు పేర్లు,గోడలు పెట్టుకున్న

జాతుల,దేశాల ,మతాలని చూసి
చివరికి

నిజం ఒప్పుకోవడమే

నీ చేతిలో మిగిలింది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s