వెన్నెల

యుగం క్షణమైన ఒక

“కల” కాలానికి ప్రతినిధి తాను

చీకట్లో కనిపించే వెలుగు తనే కదా

వెలుతురులో తనొక్కటై మెరిసే మెరుపు తీగ తను కాదా
చంద్రుడి నుండి మొన్ననే పేటెంట్ కొనేసా

“తన కనురెప్పలు” అనే సరికొత్త ప్రపంచ భాషకు

గుండె చప్పుడుకు కొత్త రిథం నేర్పించా

నీ అడుగుల శబ్దం విని
తన నడకలోని సుకుమారాలు

కనిపించీ కనిపించని తన తాలూకు ఆకర్షణలు

తనపై పుడుతున్న వేడి ఆలోచనలు

తనులేని సెకండుకు ఎన్ని యుగాలు?

ఇవి కదా, మైకం రాసిన కథలు
నీ పై నేను రాస్తున్న కవితలు

నాలోని కాపిటలిస్ట్ కు పునాదులు
బహుశా తెలుగు పదాలకు

అందమనే చీర కట్టడానికి వచ్చిందేమో

ఈ దేవలోకపు ‘అంబాసిడర్’

నీ పై రాయడానికి చాలవు గూగుల్ లోని

హార్డ్ డబ్బాలు
ప్రస్తుతానికి చిన్ని విరామాలు

ప్రాణంతోనే చుసిన స్వర్గాలు

కలకు, నిజాలు మధ్యలో విరిగిన గోడలు

నిన్ను తలుచుకునే క్షణాలు

వెన్నెలా

రా

నా ఇంటికి దేవతలా

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s