పబ్ లైఫ్

 

​చీకట్లో స్వర్గం కొట్టు పెట్టారు

ఆకాశం లో సగం దూరం తీసుకెళ్లారంట

ద్రాక్ష రసానికి దైవత్వం ఆపాదించారు

కను రెప్పలకు రెక్కలు ఇచ్చి ఎగరేస్తున్నారు
అది భాగ్య నగరి పబ్బు

యువ్వనాకాశంలో మబ్బు

జుర్రుతాది జోబులో డబ్బు
గ్లోబు మొత్తం అమ్మేసే అందమైన

కళ్ళజోడు తెచ్చిపెట్టిన విడిది స్థలం అది

మామా మచాలు, బేబీలు డార్లింగులు

లోకం చెప్పే అబద్ధాలు మరిచి

సరదాలు ఆడే మజిలీ
నచ్చే వాడికది మైకం

నచ్చని వాడికది మూర్ఖత్వం

కళ్ళమీద తిరిగే కలర్ బల్బుల్లో

గుండె అదిరే శబ్ద తుఫానుల్లో

యువలోకాన్ని ముంచే మారుతం
ప్రపంచం చెప్పే వంద అందమైన అబద్ధాల్లో

తప్పించుకునేందుకు పుట్టిన మరో త్రిశంకు స్వర్గం

కొత్త బంగారు లోకం

పబ్ ఆలయం

జయహో జయహో

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s