గుంటూరోడు 

నువ్ తినే ప్రతి గింజ పై నీ పేరు ఉందట

మా గుంటూరు లో

ప్రతి ఇసుక  రవ్వ పైనా తెలుగు ఉంటుందట

పాదం కదిలిన ప్రతీ సారి కమ్మని తెలుగు వాసన

మనసుకు తగులుతుందట
చదువుల్లో ర్యాంకు ల కైనా

ఫారిన్ కెళ్లే పోగాకుని కైనా

అమెరికాలో రఫ్ఫాడించే సాఫ్ట్వేర్ వాడికైనా

తేడా వస్తే మాటలో మిర్చి చూపించడంలో ఐనా

మా ఊరు ఫెమెస్సే
ఆటో వాడు పౌరాణిక పద్యం పాడినా

తిక్కన్న పురిటి గడ్డ అని పిలిచినా

పౌరుషాల పుట్టిల్లు పల్నాడు అని అన్నా

కృష్ణమ్మ ఒడ్డున కమ్మని ఆవకాయ తినిపించినా

అది మాకు అలవాటైన విషయాలే
యన్టీవోడు నుండి మహేష్ సినిమా దాకా

మా ఊళ్ళోనే మెయిన్ టాక్ వినపడుతుంది

ఏ బండిలో వచ్చిదిగినా

ఎక్కడి కెళ్లాలండి అని మాట వినపడుతుంది

సాయంత్రం 4 నుండి రోడ్డు మీద తిరుగుతుంటే

కవులు మనసులు పారేసుకునే తెలుగు జడలు కనిపిస్తుంటాయి

అదేంటో మా ఊరు కళాకారులకు స్వర్గధామం
ఎలక్షన్ లో అయినా నాటకం ప్రదర్శనలో అయినా

బట్టల షాపులో చూసినా ,

పుస్తకాల శాలల లో చూసినా
మా క్కొంచుం టెక్కుంటుంది

మా ఆత్మ గౌరవం తెలుగుదనంతో

తల ఎత్తుకుని నిలబడుతుంటుంది.
ఎందుకంటే మాది గుంటూరు బాసూ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s