ఆశ

దేవుడున్నాడు దీవుడున్నాడు అని చాల సార్లు ఎదురుచూసాను 

గుడ్డిగా నమ్మాను 

ఎప్పటికో జ్ఞానోదయం అయ్యింది ….. పైన దేవుడు లేడు …. ఉన్నదల్లా సైతాన్ 

అందుకే భూమి ఇలా తగలడింది 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s