ఎదుగుదల

11 వ ర్యాంకు వచ్చేదాకా అన్దరూ సాయం చేస్తాడు 

అదే టాప్ 10 లోకి వచ్చాక ప్రతి ఒక్కదూ నిన్ను తోక్కుదామని చూస్తాదు 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s