గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు

స్వతంత్ర, గణతంత్ర దినోత్సవాలకి ప్రెసిడెంట్ ని కలవడానికి

ప్రైవేట్ స్కూల్ పిల్లలు

మానవ హారాలకి, స్టేడియం లు జనాలు లేనప్పుడు నింపడానికి

గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s