డైలాగ్

నమ్మకం తో వ్యాపారం చెయ్యడానికి మనమేం కాపురం చెయ్యడం లేదు

నువ్వు నన్ను వాడుకున్తున్నావ్ 

నేను నిన్ను వాడుకుంటున్నాను 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s