ప్రపంచం ఇలా ఉంది

ప్రపంచం అంటా డబ్బున్న వాడి చుత్తూ తిరుగుతుంది 

డబ్బున్నవాల్లంతా తెలివైన వాడి చుట్టూ తిరుగుతారు 

తెలివైన వాళ్ళంతా బలవంతుల చుత్తూ తిరుగుతారు 

ప్రపంచం మొత్తం ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద నడుస్తోంది 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s