ఒంటరి

Dedicated to all those who think low of me..
అతన్ని నమ్మడం మానేశారు

చూసి నవ్వుకుంటున్నారు

వీడికి మనం టైం ఇవ్వాలా అసలు

అని ఆలోచిస్తున్నారు

పుకార్లు పుట్టించి మరీ నవ్వుకుంటున్నారు

వీడేంటి బోడి అని మీడియా వదిలేసింది
రోజులు గడుస్తున్నాయి

వాడు తల ఎత్తుకుని చూసాడు

స్టేజ్ కింద వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు

తొక్కుకుంటూ, తిట్టుకుంటూ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s