సెల్ఫీ

అద్దంలో చూసుకున్నా

అందం గానే ఉన్నా

ఫ్రెండ్స్ ని అడుగుతూ ఉన్నా

హీరో లా ఉన్నావని అంటే నమ్మా

వేస్టు రా అయ్యా అంటున్నా

రెచ్చిపోయి మరీ ఒక

సెల్ఫీ తీసుకున్నా

ప్రస్తుతం హాస్పిటల్ లో

ఉన్నా
నకర్ధం అయ్యింది
తీయమనే వాళ్ళు తప్ప

మన ఫోటో తీసే వాళ్ళు లేని జమానాలో

మనకు మనమే దిక్కని

వచ్చిన ఈ సెల్ఫీ ఒక దైవం

కోట్ల మందికో, ఆశాదీపం

కొంత మంది చేతిలో ఏకైక

పబ్లిసిటీ టూల్ మరి
పక్కన ఎవడో పోయాడా

చావుబ్రతుకుల్లో కొట్టుకుంటున్నాడా

ఎదురుగా సెలబ్రిటీ బిజీ గా ఉన్నాడా

పెళ్లి జరుగుతుందా,

లేదా సంతాప సభ జరుగుతుందా

వేరే దేశం ఎల్లామా,

ఇవన్నీ అనవసరం కానీ

సెల్ఫీ దిగామా లేదా అని

ఆలోచించేంతగా మార్చే కమ్మని ఆడిక్షన్ కదా అది
ఎంతమందినో పాపులర్ చేశావ్

ఎన్ని జంటల్లో ఒక భాగమయ్యావ్

ఎన్ని ఫోన్ కంపెనీలను బ్రతికించావ్

ఎన్నో తీపి గుర్తులు దాచిపెట్టావు

ఓ సెల్ఫీ

నాకు మాత్రం ఎందుకింత దారుణం గా వచ్చావ్

నాచేత ఫోను పగలగొట్టించావ్
నిన్ను కనిపెట్టినోడి

కడుపు మాడ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s