ప్రయత్నం

అది కాలం తో చేసే రణం

క్షణ క్షణపు కణ సంచలనం

నీ ఒక్కో అడుగు కై

నీలోని కోట్ల నరాల శక్తి

చేసే పోరాటం
పేరు ప్రయత్నం
సత్యం కోసం కాలం చేసే

యజ్ఞంలో నువ్వొక చిన్న ఎండుటాకువి

నువ్వెళ్లాక ఇంకొక్కడు

అతని తరువాతింకొక్కడు

మార్పు కై, ప్రయత్నమనే

ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటారు
ఏ క్షణం ఎవడి కోసం ఆగదు

ఏ చలనం ఎవడి మాట కోసం ఎదురు చూడదు

ఏ మృగం ఇంకొక్కడి నెత్తురు చూసి జాలి పడదు

ప్రయత్నం మొదలవకుండానే నీ మీద నీకు జాలెందుకు
సత్యం వైపు అడుగేసి

విశాల దృక్పథం తో చూసి

ధైర్యం గా నువ్వు చేసే

నీ ఒక్కో ప్రయత్నం

మనిషి మనుగడ లో

మరో మైలు రాయే
గెలిచావని

ఓడిపోయావని

అనుకోకసలు

ప్రయత్నించావు

అదే గొప్ప

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s