మహా ప్రస్థానం

అలసి పోయి ఉన్నవా

అసాధ్యం అనుకున్నావా

ఒంటరిని అని సెల్ఫ్ పిటి లో బ్రతుకుతున్నవా

విధిని వంచగల మొండి నువ్వని మర్చిపోయావా
జీవితం ఎప్పుడూ యుద్ధమే

ఒకసారి ఆకలికి, ఒకసారి ఇగో కి

లోకం ఎప్పుడూ వైరాగ్యమే

ఒక సారి ఓటమి చూసి,ఒకసారి బద్దకం వేసి
కాలం గెలిచిన వీరుల్లో ఏమున్నది కొత్తగుణం

నీ కన్నా మొండితనం తప్ప

లోకం చూస్తూ కూర్చోడం లో ఏమున్నది మజా

కామెంట్ చెయ్యడం తప్ప
తలదించుకుపోతావా

రొమ్ము ఎదిరించి నిలబడతావా

ఎప్పుడూ చప్పట్లే కొడతావా

జనం ముందర నిలబడి తెలుస్తావా
ఏం చేస్తావు

ఎవడిలా ఉంటావు
తోపు ఎవడైతే మనకేంటి

ఎవడు ఏమనుకున్నా మనకేంటి

నీ ఉపిరి నీవే పిల్చాలి

నీ జీవితపు ఆనందం నువ్వే సంపాదించాలి
pessimism, psychoism

Saidsm, sensationalism

అన్నీ నీ కాలి గోటికి సరికాని గొడవలే

చల్

లోకం తలుపు తెరిచి చూస్తే కనిపించే

మొదటి సూర్య కిరణం నువ్వే

లే

ఏడ్చింది, మూలిగింది

ఇక చాలు లే

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s