కెమెరా

కన్ను నువ్వు చూసేదే చెబుతుంది

కెమెరా నువ్వు చూడాలసింది ఎంతో

చెబుతుంది

మనుషులు ఉన్నారు, 

మనుషులు వెళ్లిపోయారు

వాళ్ళెప్పుడు బ్రతికే ఉంటారు

వారి కెమెరా చిత్రాలలో

నువు తీసిన రహస్యాలు

నువు దాచిన తీపి గుర్తులు

నువ్వు బ్రతికించిన మనుషులు

ఎప్పటికీ శాశ్వతమే

తల్చుకుంటే రాజ్యాలు కూల్చగలవు

ప్రపంచానికి మరో వైపును పరిచయం చెయ్యగలవు

విజ్ఞానంలో అజ్ఞానాన్ని చూపగలవు

యుద్ధాన్ని ఆపగలవు

నువ్వు పుట్టాక జరిగినవెన్నో??

అన్నీ 

మా కళ్ళ ముందుకు తీసుకురాగలిగావ్
నువ్వు మాములు దానివి కాదు

కెమెరా

నా నిజమైన ప్రియురాలా

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s