సముద్రం

సముద్రపు ఒడ్డున ఒక మనిషి
నిలబడి చూస్తున్నాడు తీరాన్ని
ఒడ్డున అలల శబ్దం, సముద్రం లోపలంతా నిశబ్దం
అక్కడి మనిషిలో  నిశబ్దం , తన లోపలంతా గందరగోళం
అల తగిలిన ప్రతిసారి ,
ఇసుక లాక్కుంటోంది
అతని పాదాన్ని లోపలికి
అతని జ్ఞాపకాల్లాగా
కనిపించే ప్రతి సముద్రపు తీరం
కడుపులో దాచుకున్న రాజ్యాలెన్నో
వెనుక దాగిన, ప్రాణులెన్నో,
మనిషికి అర్ధం కాని లోతులెన్నో
ఎప్పటిలాగే
తనకు తెలిసిన లోకంలో
తనకే కష్టాలు ,
సమాజానివే సమస్యలు
అనుకుంటున్నాడు
పాపం అమాయకుడు
సముద్రపు ప్రతి అల  కొత్తగానే
శబ్దం చేస్తుంది
ఓ కొత్త మాట చెబుతోంది
తన మాట కూడా ఒక సారి వినమని చెబుతోంది
మనిషి వినడు
తన జాతి తప్ప ఇంకొక జాతికి
ప్రాణం , ఆత్మ ఉంటుంది అని
క్లాస్ లో చెప్పలేదుగా
ఒక రోజున పేలింది అగ్నిపర్వతం
ఇంతకాలం
సముద్రం కడుపులో దాక్కుంది అది
అలలు గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాయి
మనిషి ఇంకా తనవే వైభవాలు, కష్టాలు
అనుకుంటున్నాడు
అల అంతెత్తున లేచింది
మనిషి లేడు, సముద్రం ఉంది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s