రిక్షావాలా

తరతరానికి కొన్ని నిజాలు మాయం

నడి వీధిలో కొన్ని కథలు మాయం

 

అతడు

రోజంతా ఎలా ఉన్నా

ఏ రోజుకి ఎన్ని పుటలు తిన్నా

రక్తాన్ని ఇంధనం చేసి

మనుషుల్ని తన బండిలో

గమ్యానికి చేరుస్తాడు

 

 

అతడు

మనకంటే మానవతా వాది

తెలిసిన వాడిని, లేని వాడిని

ఏనాడూ రూపాయి అడగడు

 

 

అతడు

ఒకప్పటి కళారంగపు ఉద్యమకారుడు

సెకండ్ షో కి జనాలు వెళ్లొచ్చే ధైర్యం ఇచ్చిన వాడు

బండిలో పోయేవార కబుర్లలో నాటకంలోని పద్యాలు చెప్పిన వాడు

ఎక్కడ కళాకారుడున్నా మొదట విజిల్ వేసిన వాడు

అతడే

 

 

అతడో ప్రచారకుడు

సినిమాలకు , రచ్చబండలకు

నాయకుడికి, ప్రభుత్వాలకి

అవసరమైనప్పుడు విప్లవాలకు  కూడా

 

 

అతడు

అమాయకుడు

వచ్చినదంతా ఇంటికే , సరిపోకపోతే మందు కే

ఒక్క పుట  రెక్కాడకపోయినా , ఏం  చెయ్యాలో తెలియక

సతమతమయ్యిన వాడు

రెక్కలు రెక్కలు ఎండలో మండి  కాలుతుంటే

మొండిగా సమాజాన్ని, కుటుంబాన్ని నడిపి

ఎక్కడో ఒక చాయ్ తాగి ఓదార్పు పొందిన వాడు

 

 

ఒక రోజున అతనికి తెలిసింది

పిల్లలు పొగల రిక్షా కొన్నారు

స్నేహితులు కూడా అలవాటు చేసుకున్నారు

దాదాపు అందరూ బైకులు కొన్నారు

 

రిక్షాల కథ ముగిసింది

రాక్షస వెట్టి ముగిసింది

తాను మాత్రం ఇంకా తోలుతున్నాడు

బతుకు రిక్షా బండిని

 

ఇంకొకటి రాక కాదు

అతనిప్పుడు ప్రచారకర్త

గత కాలపు జ్ఞాపకాలకు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s