తెలుగు ఎందుకు ?

అవును , నిజమే నువ్విన్నది. తెలుగు ఎందుకు ?

తేనె తెలుగు పలుకలేదని నాతో తగువెందుకు

నిజమే, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనగా

ఆంగ్లమ్మున మాత్రమే అనుకొను నీకు

తెలుగు సంస్కారము పైన అక్కరెందుకు

కొంత మంది చేతుల్లో పదములన్ని నలిగిపోతే

సామాన్యుడి పదాలన్ని లేబరోడి మాటలైతే

సంస్కృత మయమైన పద అస్త్రాలను

నా నెత్తిపై సంధిస్తూ , అదే తెలుగు అంటావెందులకు

క్లాసులలో నా చేతులపై వాతలని ,

ఇంటర్లో మాయమైన తెలుగు ఆప్షన్ లను

మచ్చుకైనా ఒక్క మాట అడగలేని,

నిలదీయలేని , నీకు తెలుగెందుకు

ఆంగ్ల పట్ట భద్రునికి, పెద్ద పెద్ద స్థానములిచ్చి,

తెలుగు చదివిన వారకు అడుగు అడుగున అవమానమిచ్చి ,

తెలుగు మాధ్యమ విద్యార్థికి ,ఆత్మ న్యూన్యతపు భవిత నిచ్చి

ఎవడైనా అంగ్లమున పలికిన నాగరికుడని భావించి

ఇప్పుడంతా ఎందుకంట , మొసలి కన్నీరు నిండె లోకమంతా

అందు లేదు, ఇందు లేదు, ఎందైనను లేదు

కొత్త గాలి సోకుటకు, ఒక్క కిటికీ తెరిచి లేదు

తెలుగు తీపి చూతుము అన్నా

ఎన్ని సభలు వెతికి చూసినా ఏడ్పుల కూని రాగములే

ఇన్ని ఘోరముల భరించు నీకెందుకు

ఊరకుండు మనకెందుకు

తెనుగు పట్ల అంత ప్రేమ

ఎందుకు??

ఎందుకు??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s