సినిమా వాడు

గెలిస్తే నేనొక గొప్ప జ్ఞాపకం

ఓడితే నేనొక గుణపాఠం

కలిసిన ప్రతి మనిషి ఒక అవసరం

ఫోన్ ఎత్తడని ఉరిమే అమాయక జనం

మధ్యలో మిగిలిన నేను ఒక కొత్త కులం

సినిమా వాళ్ళం

 


శనివారం అంటే భయం

కడుపు మళ్ళీ ఎప్పుడు నిండుతుందో

పని మళ్ళీ దొరుకుతుందో అని

శుక్రవారం అంటే భయం

జాతకం ఎవడిది ఎలా మారుతుందో అని

బంధువుని చుస్తే భయం

ఎవడు ఎంత వెటకారంగా చూస్తాడో అని

కానీ నాకు మాత్రం ధైర్యం

ఆ ఒక్క ఛాన్స్ వచ్చే రోజు ముందుంది అని


చూసే ప్రతి పోస్టర్ లో

కనిపించే రంగుల కలలు ఎన్నో

పరిగెత్తే జనంలో నా

రేపటికి చూసి హర్షించే వారెందరో

తిరిగిన ఆఫీసుల్లో వెనుతిరిగిన

నా వంటి వారెందరో

ఆయినా ఆగని కెమెరా ఆకలి కథ

సినిమా వాడి ప్రయత్న గాధ


నిత్యం అవమానం వెంటాడుతున్నా

సత్యం జోబులో 10 రూ. నోటుగా మారి వెక్కిరిస్తున్నా

గదిలో స్క్రిప్ట్ పేజీలు దుమ్ము పడుతున్నా

నమ్మిన వాడొక్కొక్కడూ నిను వదిలేస్తున్నా

ఆగని వేవేల ప్రయత్నాల ప్రయాణం

సినిమా వాడి జీవితం


తప్పక చెప్పే ఇంటి అబద్ధాలెన్నో

అవసరానికి నీ కాలం తినేసే రాబందులు ఎన్నో

చేసే పని కన్నా చూసే పోజుల గాథలు ఎన్నో

స్క్రిప్ట్ ల కన్నా మందుకు ఖర్చయ్యే కట్టలు ఎన్నో

అన్నీ చూసినా మళ్ళీ మోసపోవడానికి

ఎదో ఒక తెప్పకై చూస్తుంటాను

సినిమా వాడ్ని కదా


అద్దె కట్టే స్నేహితులు, డబ్బులు పంపే అక్కలు

రోజూ పెట్రోల్ నింపే కబుర్ల ధనికులు

కులాలు, గ్రూపులు, బుర్ర తోచక చేసే గొడవలు

అన్ని చూస్తూ, దాటేస్తూ వెళ్తుంటాను

నాకోసం వేచి ఉన్న ఆ ఒక్క ఛాన్స్ కై

నా తల్లి తండ్రుల కంట్లో వెతికే

ఆ ఒక్క ఆనంద క్షణానికై

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s