ఎందుకు ఏడవాలి ??

అదే మళ్ళీ అడుగుతున్నా
ఓ నా దేశపు చెల్లి
నువ్వెందుకు ఏడవాలి

నీ ఓటమి లెక్క 9 పరుగులే
కానీ దానికి ముందు నువ్వు పెరిగెత్తిన
అడుగులు ఎవరిక్కావాలి

ఇక్కడంతా మగాడి ఆటలే
దేశపు జెండాని నువ్వు గగనంలో
రెపరేపలాడిస్తే ఎవరిక్కావాలి

నువ్వు కత్తిరించుకున్న జుట్టు
నువ్వు వేసుకున్న షర్టు
నువ్వు పోగొట్టుకున్న సరదాలు
నువ్వు చూసిన మగ గేలి
ఎవరిక్కావాలి

అయినా నువ్వు ఆడావ్
అనుకోకుండా ఓడావ్
కానీ, కసిగా పోరాడావ్
అది చాలదా మేము
నిన్ను భుజాలపై మొయ్యడానికి

మహిళలకు ఒక వరల్డ్ కప్
ఉందని తెలియని దేశంలో

ఏ క్రీడాకారిణి పేరేంటో
ఎవరు ఏం బాగా ఆడతారో
తెలిసేంతగా చేసావు కదా మాకు
ఇది కాదా నీ నవ ప్రస్థానం
నవ భారత మహిళాకాశం

నువ్వెప్పుడూ ఏడవద్దు
మేమిచ్చిన శూన్య గుర్తింపుకి
మీ పోరాటాన్ని మేము చేసే నిర్లక్ష్యానికి

నువు చేసిన
ప్రతి ప్రయత్నం
కొట్టిన ప్రతీ రికార్డు
ఒక అద్భుతమే

ఇంకెప్పుడూ ఏడవకు తల్లీ
మేం చూస్తున్నాం
మేం గుర్తుంచుకున్నాం

ఇకపై నీకు తోడుంటాం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s